عمومی - آرشیو

برپایی دومین کارکاه رویداد استارتاپ دمو «آشنایی با تکنیک های ارئه به سرمایه گذار و مدیریت استرس در جلسه »

برپایی دومین کارکاه رویداد استارتاپ دمو «آشنایی با تکنیک های ارئه به سرمایه گذار و مدیریت استرس در جلسه »

دومین کارکاه رویداد استارتاپ دمو «آشنایی با تکنیک های ارئه به سرمایه گذار و مدیریت استرس در جلسه »مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی هرمزگان درجهاد دانشگاهی استان هرمزگان برگزار می شود

استقرار ایده پرداز منتخب ایده شو مرکز نوآوری و شکوفایی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در این واحد

استقرار ایده پرداز منتخب ایده شو مرکز نوآوری و شکوفایی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در این واحد

سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان هرمزگان از استقرار شرکت آراد افق نخل صاحب مقام برتر ایده برگزیده مرکز نوآوری و شکوفایی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در این واحد دانشگاهی خبر داد.